Madame Hien – Đó là tên của một nhà hàng – Một cái tên rất lạ cho một nhà hàng ở Hà Nội, Việt Nam!

Bạn có thể đặt câu hỏi về tên nhà hàng, nhưng tốt hơn hãy đọc những gì chủ sở hữu giải thích trong trang web của mình:

“Madame Hiên : why ?


“This restaurant is a dedication to my wife’s grandmother and to all Vietnamese women of the past and the present.

It is also a tribute to their way of cooking, their ancestral culture and the artisanal and regional knowledge of over one thousand years.

The rich diversity of Vietnam, found in its two deltas, fifty four minorities, three thousand kilometers of coastline and many natural resources (rivers, forests, mountains and oceans) is reflected in its cuisine.

Discover Mother’s cuisine through the perfume of the 36 streets…”

Didier Corlou”

Tạm dịch:

“Nhà hàng này là một sự cống hiến cho bà ngoại của vợ tôi và cho tất cả các phụ nữ Việt Nam trong quá khứ và hiện tại.

Sự đa dạng phong phú của Việt Nam, được tìm thấy ở hai vùng đồng bằng, 54 dân tộc thiểu số, 3.000 km đường bờ biển và nhiều tài nguyên thiên nhiên (sông, rừng, núi và đại dương) được thể hiện trong ẩm thực của nó.


Khám phá các món ăn của mẹ thông qua mùi thơm của 36 phố phường … ” Madame Hien

Didier Corlou”

Đ/c: 15 Chân cầm, Hà nội
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *